Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

MBU - Mental Beskrivelse af Unghund

En glad hund, der fungerer godt med dig, din familie og samfundet er ønsket, håbet og drømmen. Her på siden finder du information om, hvordan mentalbeskrivelse kan være til stor hjælp for dig og din hund.

Hvis du er ved at købe hvalp

Kropsbygning og pelskvalitet er synlige karakteristika, men når det kommer til sindet eller mentaliteten, er det svært at vide, hvilke kompetencer forældredyr har uden en mentalbeskrivelse. Som hvalpekøber kan du spørge til forældredyrenes mentale profil og dermed få mulighed for at have en langt mere grundfæstet indsigt om din hvalps mentale ophav og udgangspunkt.


Hvis din lagotto er en hvalp eller en unghund

En sund hund, der har et godt, sind og som lever længe, det er vel, hvad vi ønsker, når vi køber hund. Både mental og fysisk sundhed er centrale.

Mentalbeskrivelser er udviklet som metode til at afdække og tydeliggøre en række medfødte adfærdstræk hos vores hunde. Med en sådan beskrivelse vil du lettere kunne forstå, hvorfor din hund reagerer, som den gør i hverdagen og dermed have mulighed for at foretage nødvendige justeringer og dermed optimere socialisering og træning.

En mentalbeskrivelse bidrager med nyttig viden om racen, men også om netop din hunds individuelle egenskaber. MPU kan populært siges at være en slags indholdsdeklaration af hunden. Den fortæller om, hvilke steder netop din hund har brug for særlig opmærksomhed, støtte, beskyttelse og forståelse. Det bliver derfor lettere at stive hunden af gennem adfærdstræning og mentaltræning.

Ønsker man på længere sigt at lade sin unghund indgå i avl, får man et brugbart værktøj, da den arvelige del bliver mere åbenlys, og man vil kunne tage det med i sin planlægning af fremtidige kuld.

De reaktioner, der beskrives under mentalbeskrivelse i unghundealderen, er i følge forskningsbaseret viden arvelige. Mentalbeskrivelsen omfatter de væsentligste ”hundefunktioner”: jagtfunktion, forsvarsfunktion, flokfunktion og undersøgelsesfunktion.

Unghunde kan beskrives, fra de er 10 mdr. og til 24 mdr. Resultater for denne aldersgruppe vil af DKK blive omsat i en statistisk beregning af racens gennemsnit.

 

 


 

Hvis din lagotto er en voksen hund

Ved at få en mentalprofil vil du som hundeejer få kendskab til din voksne hunds mentale egenskaber på et mere objektivt grundlag. Hunde over 24 mdr. indgår ikke i DKK's statistik eller raceprofilen, men registreres på den enkelte hunds stamdata på Hundeweb. Sådan er det, fordi der for voksne hunde ikke på samme vis som for hvalpe og unghunde kan skelnes mellem tillærte og arvelige egenskaber. Forskerne vurderer, at der kan være megen tillært adfærd inde i billedet hos de voksne hunde. Trods dette er det alligevel interessant at erfare, hvordan hunden f.eks. reagerer på en pludselig forskrækkelse. Beskrivelsen fortæller, hvad det er for en hund, du har, og den giver nogle tydelige praj om, hvad der er vigtigt at tage hensyn til i både hverdag og træning. Hundens tærskelværdier (se længere nede i teksten) er afgørende for at forstå, hvilke aktiviteter, der fremmer et afbalanceret sind, og hvordan din hunds stresssystem kan skånes for overbelastninger, som måske på sigt kan udvikle sig til belastninger i samspillet med hunden. For at give et eksempel på dette citeres adfærdsforsker og hundepsykolog Anders Hallgren: ”Der er tydelige individuelle forskelle på ”højadrenalinhunde” og mere rolige individer uanset race, køn og alder. Set i dette lys kan det være en god idé at være forsigtig med intensive hunde. Man skal undgå for mange ophidsende lege og andet, der stresser dem. Hvis hunden er glad for at lege med pinde og bolde, så lad være med at kaste dem, så det bliver en ophidsende jagtleg. Gem dem i stedet, så den skal søge. Så har man undgået stress, men givet hunden en mental opgave. (……). En enkelt gang imellem kan man kaste pinde eller bolde”. (Hallgren A. 2012, s. 36) Evt. uddybende læsning: Hallgren A., 2005, s. 115 – 127.


Hvis din hund bruges i avl

eller du ønsker at få hvalpe med den


I hundeopdræt gælder det om at se på ”hele hunden”. Både mentalitet, sundhed, brugsegenskaber og udseende er vigtig. Med en metalbeskrivelse ikke kun på din avlstæve men også avlspartneren vil du som opdrætter få et super avlsredskab. Mentalbeskrivelsen giver mulighed for at afbalancere dit opdræt ikke kun i forhold til sundhed og racetypisk eksteriør, men også til racetypisk interiør og ønskeprofil. Gode udstillingsresultater gør ikke automatisk en hund til en god alvshund. Hvis der blev skævet til hundens mentale karakteristika, vil det utvivlsomt give et mere optimalt opdræt og et på længere sigt bedre hundeliv. I Dansk Lagotto Klub håber vi, at I, der er Lagottoopdrættere, vil tage det nye redskab til jer og lade jeres avlshunde beskrive. Jo flere Lagottoer, der bliver mentalbeskrevet fra hvert opdræt og indenfor hver linje af racen, desto bedre avlsredskab bliver beskrivelsen. Samtidig håber vi, at opdrættere vil anbefale hvalpekøbere at få hvalpen mentalbeskrevet. Jo flere hvalpe fra et kuld, der beskrives, jo mere nyttig viden vil der produceres til avlsarbejdet i forhold til forældrekombinationen.


Hvad er der i det for Dansk Lagotto Klub?

Som en vigtig del af vores arbejde for lagottoracen i Danmark har vi i Dansk Lagotto Klub i samarbejde med Dansk Kennel Klub udarbejdet en ønskeprofil for racen. I en ønskeprofil udtrykkes et mønster eller en idealmentalitet for racen.

Alle lagottohunde i Danmark vil herefter kunne blive mentalbeskrevet. Dansk Kennel Klubs målsætning er, at 80 % af alle hunde bliver mentalbeskrevet. En lignende ambitiøs målsætning har vi for lagottoracen. Det er et vigtigt redskab til at modvirke en usund udvikling for en lille race som lagottoracen er i Danmark.

For Dansk Lagotto Klub giver resultaterne af de kommende mentalbeskrivelser et redskab til udformningen af en raceprofil. Mod et mindre administrationsgebyr til Dansk Kennelklub kan DLK (eller private) fremover løbende få indsigt i og følge racens mentale udvikling. Dansk Lagotto Klub vil få anonymiserede oplysninger, hvor hverken ejer, opdrætter eller hundens navn oplyses. En mentalraceprofil er et vigtigt redskab for klubben i arbejdet for Lagotto racens sundhed i Danmark.

Arvelige egenskaber

Formålet med MPU er at beskrive en række arvelige egenskaber hos den testede hund, så vidt muligt renset for tillærte, altså miljøbetingede egenskaber og færdigheder. Dermed adskiller metalbeskrivelsen sig fra andre tests eller prøver, hvor det er den enkelte hunds individuelle adfærd og færdigheder, der vurderes, uden at skelne mellem, hvad der er arv, og hvad der er miljø, som det eksempelvis er i jagt- og brugsprøver. Mentalbeskrivelsen er det mest objektive redskab, vi kender.

Hundens tærskelværdier

For at forstå, hvad en tærskelværdi er, kan man forestille sig, at hver hund har et bæger, der kan fyldes op, til det løber over. Et lille glas løber hurtigere over end et stort glas. Det lille glas svarer til den lave tærskelværdi, og det store glas til den høje tærskelværdi.

Jo lavere tærskelværdi en hund har over for en bestemt adfærd, jo færre hæmninger har den. Hæmninger er vigtige for at beskytte hunden mod stress. Hvis den har lav tærskelværdi overfor en række ting, stresser den konstant og slider sig op. Så det er bl.a. tærskelværdierne, vi kigger på i en mentalbeskrivelse.

En hunds tærskelværdi for jagt kan afgøres ved, om et glimt af et bytte er nok til at udløse en jagtadfærd. Adfærdsforskning viser, at tærskelværdien for en bestemt adfærd er medfødt, altså en del af de genetiske informationer, en hund giver videre til sit afkom. Men ændres hundens tærskelværdier ikke ved træning? Vi er i stand til at styre vores hunds adfærd gennem opdragelse og træning. Det er imidlertid ikke tærskelværdierne, vi flytter på gennem træning af hunden, men derimod niveauet af den påvirkning, der skal til for at udløse en bestemt adfærd.


Historie og forskning

Vejen frem mod den mentalbeskrivelse, vi kender i dag, startede i Sveriges brugshundeklubber i 1947. Svenskerne havde et ønske om at kortlægge og avle på hunde med specifikke egenskaber, og klubberne brugte en såkaldt mentalbeskrivelse, der kunne fortælle om enkeltindividers mentale egenskaber og arveligheden af disse egenskaber. Siden har svenske hundefolk, adfærdsforskere og genetikere gjort en pionerindsats med udgangspunkt i Statens Hundeskole og med Sven Järverud som drivkraft. I 1996 dokumenterede svenske genetikere testens egnethed på basis af resultater for 5.600 hunde.

Inspiration fra Sverige kom senere til Danmark, hvor en model blev lavet efter svensk forbillede i 1996. Denne model afløste den tidligere karaktertest, hvor man egentlig bedømte hundene frem for at beskrive dem.

I 1997 introducerede DKK mentalbeskrivelsen i den form, vi arbejder med i dag. Der er ændret en lidt på visse tekniske detaljer. DKK’s mentalbeskrivereudvalg drøfter løbende, hvordan der tolkes på og informeres om de resultater, der kommer frem, så man fortsat bliver bedre til at bruge erfaringerne med metalbeskrivelser.

Hvad omfatter en mentalbeskrivelse?

MPU omfatter otte forskellige testsituationer:

  1. Kontakt til fremmed person.
  2. Håndterbarhed og legelyst.
  3. Jagt, fart og fangst.
  4. Aktivitetsniveau.
  5. Visuel overraskelse, skræk, nysgerrighed og afreaktion.
  6. Lyd-forskrækkelse, skræk, nysgerrighed og afreaktion.
  7. Spøgelser (revirforsvar), skræk, trusler og afreaktion.
  8. Skarp lyd (skud).

Se video m.m. på DKK’s hjemmeside: http://www.dkk.dk/Mentalbeskrivelse

Testmodellerne udgør hver især et sæt handlinger hos hunden, som til sammen danner en bestemt adfærd.

Eksempelvis adfærden ”jagt”, som den foregår i naturen: Hunden får øje på et muligt bytte. Den sætter efter, taber evt. dyret af syne, aktiverer sin næse, opsporer byttet, fanger det og slår det ihjel. Det er noget medfødt. Det er ikke noget, vi har lært den, det er en naturlig adfærd. Hunden kan udvikles i forskellige retninger gennem træning og motivation, men det, der bygges videre på, er hundens medfødte evne.

Ikke alle hunderacer og hunde har lige stærk jagtadfærd. Nogle skal blot se skyggen af et byttedyr eller fange færten, før de er i fuld gang med jagten, hvor andre dårligt nok reagerer på et synligt dyr i skoven. Det skyldes de forskellige hæmninger eller tærskelværdier, de forskellige hunde har overfor stimuli.


Hvordan foregår et mentalbeskriverarrangemment?

Mentalbeskrivelsen sker på et areal, der er egnet til og godkendt til formålet, og hvor hunden kan slippes løs uden at være til fare for sig selv.

Én hund er på banen ad gangen med sin hundefører. Teamet, som beskriver hunden, består af fire personer: en teamleder og tre beskrivere. Alle fire fungerer som beskrivere, testledere og figuranter. Teamlederen er ansvarlig for, at alting er i orden.

Mentalbeskriverene er uddannet til at beskrive alle racer, der har en ønskeprofil. De beskriver alle hunde på samme måde og er neutrale i forhold til det, de ser og beskriver. Det er ønskeprofilen, der er det væsentlige, når der tales om resultater.

Ud over teamet samt den hund og fører, som er "oppe", deltager dagens øvrige hundeførere som en gruppe, der skal være en del af en testbane, og som er med som kulisse i alle momenterne. Dog sidder deres hund i bilen imens og bliver muligvis underholdt i ventetiden af et anden ledsager.

Testbanen er sat op på forhånd. Banen består af de otte nævnte testmodeller, som hund og fører skal igennem i en mentalbeskrivelse. Det tager ca. 50 minutter pr. hund.

En beskriver fra teamet udfylder under beskrivelsen et skema med en række felter, der svarer til hvert moment. Skemaet beskriver hundens reaktion i forløbet og bliver gennemgået med deltageren efterfølgende. Deltagerne får desuden udleveret en underskrevet kopi.

De registrerede resultater sendes til DKK, som føjer det til hundens stamdata på Hundeweb.

 

Lagotto-racen har egen ønskeprofil

Mere end 60 danske hunderacer har en ønskeprofil. For overhovedet at kunne komme i gang med at beskrive Lagottoer, har Dansk Lagotto Klub (DLK) i samarbejde med dkk’s mentalbeskriverudvalg lavet en ønskeprofil for racen.

Ønskeprofilen er blevet skrevet med baggrund i FCI racestandarten, hvor mentaliteten er beskrevet i et lille afsnit:

”Adfærd og temperament: Et naturligt anlæg for at søge har sammen med en meget god næse gjort racen meget effektiv til at finde trøfler. Det tidligere jagtinstinkt er modificeret gennem genetisk udvælgelse, og den bliver derfor ikke distraheret i sit arbejde af fært fra vildtet. Lagottoen er lærenem, fordringsløs, kvik og hengiven, stærkt knyttet til sin ejer og meget nem at træne. Den er også en meget god ledsager og en fortrinlig vagthund”.


Denne beskrivelse er en del af den aktuelle ønskeprofil. Derudover er hundenes oprindelse som apporterende jagthund og trøffelhund også blevet vægtet. En del af profilen er desuden tilpasset de krav om et robust nervesystem, der stilles til en hund i et samfund i vor tid og ikke, som det var for hundrede af år siden i Italien.

I DLK’s mentalbeskriverudvalg vil vi løbende vurdere resultaterne fra de beskrevne hunde og give en rapport til medlemmerne i forbindelse med generalforsamling.

Lagottoens ønskeprofil, som skema og diagram kan ses her.


Arrangementer for mentalbeskrivelser

Dansk Lagotto klubs første mentalbeskriver arrangement fandt sted i Østjylland 3. maj 2015 og vi har pt. ikke planlagt yderligere, men som hundeejer kan du tilmelde dig et hvilket som helst mentalbeskriver arrangement i landet. På Hundeweb kan man løbende følge med i de forskellige specialklubbers annoncering. Mere information findes på Hundeweb under ”Aktiviteter”.

Har I spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne til at kontakte undertegnede, som er DLK’s kontaktperson vedr. mentalbeskrivelser: dorte.holsting@lagottoklub.dk

På vegne af Dansk Lagotto Klubs mentalbeskriverudvalg

Dorte Holsting

Baggrundslitteratur: Anders Hallgren, 2012, ”Stress, angst og aggression hos hunde”. Anders Hallgren, 2005, ”Drivkraft og motivation”, kernen i seriøs hundetræning.

 

 
 

Oversigt over påvirkninger, der er grundlag for hundens adfærd

 
 

 

 

Se skema og diagram for lagottoens ønskeprofil.