Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Bestyrelse har p.t. følgende arbejdsfordeling

Formandens opgaver er at

 • indkalde til og lede bestyrelsesmøder
 • lede, fordele og uddelegere klubbens opgaver i samarbejde med bestyrelsen.
 • være kontakt til DKK og andre hundeklubber, når ikke andet er aftalt
 • tage sig af indmeldelser af nye medlemmer
 • føre medlemsliste
 • tage sig af forespørgsler vedr. lagottoracen og evt. formidle kontakt til lagottoejer.
 • modtage post og evt. sende videre
 • efter aftale med kasseren, betale de regninger, som sendes direkte til formanden
 • udfærdige de skrivelser, som ikke hører under andre bestyrelsesmedlemmer
 • foretage lokalereservation med mindre andet er aftalt
 • med i aftale rammer omkring betalte instruktører
 • efter bestyrelsens og medlemmernes ønske, sætte opslag og artikler ind på hjemmesiden.


Næstformandens opgaver at

 • være det bestyrelsesmedlem, der overtager formandsposten, dersom formanden skulle gå af i utide
 • være velinformeret om foreningens drift og status
 • aflaste formanden i spidsbelastede situationer
 • opretholde et godt overblik over foreningens drift, arrangementer, etc.,
 • holde sig orienteret om foreningens hjemmeside og mailing-lister.
 • være en af foreningens drivende kræfter
 • tage en ledende rolle ved større arrangementer o.lign.

Næstformandens opgaver kan ved spidsbelastninger delvist uddelegeres til andre bestyrelsesmedlemmer.


Kassererens opgaver er at

 • holde regnskab med udgifter til f.eks. porto, leje af lokale, udgifter til merchandise. Ved udgifter over 300 kr., som ikke er vanlige, udveksles sikkerheds sms med formand før udbetaling.
 • holde regnskab med indtægter, herunder medlemskontingenter og indtægter fra arrangementer.betalinger fra medlemmer ift. arrangementer via foreningens aktivitetskonto eller MobilePay
 • varetage foreningens konti via homebanking
 • lave regnskab for det forgangene og budget
 • lave budget baseret på input fra bestyrelse og udvalg for det kommende år og fremlægge dette på generalforsamlingen.
 • sende regninger ud til de, der måtte skylde foreningen penge og sikre at, disse bliver betalt.
 • sende opkrævninger ud til nye medlemmer eller gamle.
 • rykke for manglede betalinger.
 • holde medlemslisten up to date, - dette er pt. formandens opgave.


Sekretærens opgaver er at

 • skrive et kortfattet beslutningsreferat
 • sende referatet til formanden og den øvrige bestyrelse inden for fem dage.
 • lægge referatet ind på g-drevet 
 • offentliggøre mødereferatet på foreningens hjemmeside eller bede den hjemmesideansvarlige, sætte det ind, når referater er godkendt.

        NB: Sekretærfunktionen går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne - dog ikke blandt suppleanter.


Suppleantens opgaver er at

 • træde ind i bestyrelsen som erstatning for afgået bestyrelsesmedlem.
  Træder suppleanten ind i stedet for en konstitueret person, har suppleanten ikke nødvendigvis ret til denne post. Det afgør bestyrelsen.
 • hvis denne indtræder i bestyrelsen overtages valgperioden fra den person der erstattes (ifølge vedtægterne)
 • kunne indtræde i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem på forhånd kan se, at vedkommende i en længere periode vil være væk fra bestyrelsen, f.eks. ved længere udlandsrejser eller langvarig sygdom. Dette afgøres af bestyrelsen evt. i samråd med det fraværende medlem.
 • være klar til at træde til og ikke, som sådan, have nogen form for repræsentativ art eller tillidshverv med mindre det er vedtaget i bestyrelsen.
 • efter ønske kunne deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, dog uden stemmeret. Denne gruppe kaldes storbestyrelsen.

Suppleanterne får tilsendt dagsorden og referat fra alle bestyrelsesmøderne, så de kan holde sig orienterede om bestyrelsens arbejde.


Webmasters opgave

 er overordnet at holde hjemmesiden ajour.

Dette indebærer at

 •  lægge referater op.
 •  lægge billeder op.
 •  lægge information om ture og andre arrangementer i klubbens regi op
 •  fjerne uaktuelle informationer og lægge dem i arkiv.
 •  sørge for at fjerne døde link

Desuden skal henvendelser til webmaster fra brugere/medlemmer dirigeres videre til relevante bestyrelsesmedlem.

Indhold til hjemmesiden sendes til webmasteren der sørger for korrekturlæsning, hvorefter materialet lægges op de relevante steder.
Hvis det ikke fremgår at materiale modtaget til hjemmesiden kommer fra eller er godkendt af bestyrelsen, skal dette verificeres inden det lægges op.
Webmasteren skal holde sig orienteret om opdateringer og lignende på det system hjemmesiden bygger på.

Webmasteren må ikke uden bestyrelsens samtykke ændre i hjemmesidens udformning eller indhold.

 

Om deltagelse i bestyrelsesarbejdet

Alle bestyrelsesmedlemmer

 • skal være medlem af DKK
 • vælges normalt for 2 år
 • er med til at fordele arbejdsområderne, når bestyrelsen har konstutieret sig
 • skal skrive referat på skift, hvis der ikke er en fast referent undt. formanden, som leder møderne

       Bestyrelsesmøderne foregår over Skype ca. 1 gang månedligt.