Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Bestyrelse har p.t. følgende arbejdsfordeling

Formandens opgaver er at

 • indkalde til og lede bestyrelsesmøder
 • lede, fordele og uddelegere klubbens opgaver i samarbejde med bestyrelsen.
 • være kontakt til DKK og andre hundeklubber, når ikke andet er aftalt
 • tage sig af indmeldelser af nye medlemmer
 • føre medlemsliste
 • tage sig af forespørgsler vedr. lagottoracen og evt. formidle kontakt til lagottoejer.
 • modtage post og evt. sende videre
 • efter aftale med kasseren, betale de regninger, som sendes direkte til formanden
 • udfærdige de skrivelser, som ikke hører under andre bestyrelsesmedlemmer
 • foretage lokalereservation med mindre andet er aftalt
 • med i aftale rammer omkring betalte instruktører
 • efter bestyrelsens og medlemmernes ønske, sætte opslag og artikler ind på hjemmesiden.


Næstformandens opgaver at

 • være det bestyrelsesmedlem, der overtager formandsposten, dersom formanden skulle gå af i utide
 • være velinformeret om foreningens drift og status
 • aflaste formanden i spidsbelastede situationer
 • opretholde et godt overblik over foreningens drift, arrangementer, etc.,
 • holde sig orienteret om foreningens hjemmeside og mailing-lister.
 • være en af foreningens drivende kræfter
 • tage en ledende rolle ved større arrangementer o.lign.

Næstformandens opgaver kan ved spidsbelastninger delvist uddelegeres til andre bestyrelsesmedlemmer.


Kassererens opgaver er at

 • holde regnskab med udgifter til f.eks. porto, leje af lokale, udgifter til merchandise. Ved udgifter over 300 kr., som ikke er vanlige, udveksles sikkerheds sms med formand før udbetaling.
 • holde regnskab med indtægter, herunder medlemskontingenter og indtægter fra arrangementer.betalinger fra medlemmer ift. arrangementer via foreningens aktivitetskonto eller MobilePay
 • varetage foreningens konti via homebanking
 • lave regnskab for det forgangene og budget
 • lave budget baseret på input fra bestyrelse og udvalg for det kommende år og fremlægge dette på generalforsamlingen.
 • sende regninger ud til de, der måtte skylde foreningen penge og sikre at, disse bliver betalt.
 • sende opkrævninger ud til nye medlemmer eller gamle.
 • rykke for manglede betalinger.
 • holde medlemslisten up to date, - dette er pt. formandens opgave.


Sekretærens opgaver er at

 • skrive et kortfattet beslutningsreferat
 • sende referatet til formanden og den øvrige bestyrelse inden for fem dage.
 • lægge referatet ind på g-drevet 
 • offentliggøre mødereferatet på foreningens hjemmeside eller bede den hjemmesideansvarlige, sætte det ind, når referater er godkendt.

        NB: Sekretærfunktionen går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne - dog ikke blandt suppleanter.


Suppleantens opgaver er at

 • træde ind i bestyrelsen som erstatning for afgået bestyrelsesmedlem.
  Træder suppleanten ind i stedet for en konstitueret person, har suppleanten ikke nødvendigvis ret til denne post. Det afgør bestyrelsen.
 • hvis denne indtræder i bestyrelsen overtages valgperioden fra den person der erstattes (ifølge vedtægterne)
 • kunne indtræde i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem på forhånd kan se, at vedkommende i en længere periode vil være væk fra bestyrelsen, f.eks. ved længere udlandsrejser eller langvarig sygdom. Dette afgøres af bestyrelsen evt. i samråd med det fraværende medlem.
 • være klar til at træde til og ikke som sådan have nogen form for repræsentativ art eller tillidshverv med mindre det er vedtaget i bestyrelsen.
 • efter ønske kunne deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, dog uden stemmeret. Denne gruppe kaldes storbestyrelsen.

Bestyrelsen kan i særlig tilfælde afholde møde uden suppleantdeltagelse, da suppleanten ikke er omfattet af bestyrelsesansvaret i samme omfang, som de konstituerede bestyrelsesmedlemmer. Formanden vil efterfølgende orientere om mødet, hvis der er relevant.


Om deltagelse i bestyrelsesarbejdet

Alle bestyrelsesmedlemmer

 • skal være medlem af DKK- også suppleanter
 • vælges normalt for 2 år
 • er med til at fordele arbejdsområderne, når bestyrelsen har konstutieret sig
 • skal skrive referat på skift undt. formanden, som leder møderne

       Bestyrelsesmøderne foregår over Skype ca. 1 gang månedligt.