Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Generalforsamling 2018

i Dansk Lagotto Klub lørdag den 16. juni 2018 kl. 10.00

hos DCH Odder, Rude Havvej 152A, 8300 Odder

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent - Forslag: KK Jensen fra DKK’s dirigentliste
 2. Valg af referent - Forslag: Kristian Olesen
 3. Valg af mindst 2 stemmetællere
 4. Formandens beretning og godkendelse af denne
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent - Bilag
 7. Behandling af indkomne forslag - se bilag

             A.  Vedtægtsændringer : Elektronisk kommunikation

             B.   I.            Bestyrelsesmedlemmers betaling af DKK-medlemskab.

                   II.           Tilskud til trøffelsøgningskursus

                   III.          Rammebeløb

       8. Valg til bestyrelse og suppleanter: Bilag med kandidater og stemmeseddel.

            Nuværende bestyrelse

 1.   Dorte Holsting - på valg - modtager genvalg
 2.   Helle Lauridsen - ikke på valg
 3.   Kristian Olesen - på valg - modtager genvalg
 4.   Kira Sand - på valg - modtager ikke genvalg
 5.   Anette Rannje - på valg - modtager valg

Suppleanter

 1.   1. suppl.  - skal vælges
 2.   2. suppl. Mette Lauridsen - på valg - modtager ikke genvalg

Stemmesedler kan afleveres på generalforsamlingen. Tilsendte stemmesedler skal være formanden i hænde senest torsdag den 14. juni 2018 kl.10. (Se på stemmesedlen).       

      9. Valg af revisor og revisorsuppleant

            Revisor: Ole Middelboe - modtager ikke genvalg

            Revisor suppleant: Nyvalg.

10. Aktivitetsudvalg for hele landet og det område disse repræsenterer.

    Sjælland -

             Jylland evt. flere?

11.       Eventuelt.

Med venlig hilsen                                                               

Helle Lauridsen, formand

Dansk Lagotto Klub