Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK


 

 

 


 

 


Referat for bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klubs bestyrelse

mandag den 11. februar 2019 kl. 19.45 - 21.00 via Skype.
 
Deltagere: Helle Lauridsen, Dorte Holsting, Pia Damkjær Pedersen og Sanne W. Christensen. Afbud: Kristian Mikael de Freitas Olesen.
 
Referent: Sanne W. Christensen.  
 

1. Hjemmeside/Facebook - status.

2. Bestyrelsens sammensætning og funktioner

3. Generalforsamling 25. maj 2019.    - Hvad er foreløbig fastlagt?   - Indkaldelse til GF19

          skal ud 13. april med bl.a. valgbarhed for de, som er på valg.

4. Funktionsbeskrivelse for klubbens webmaster. Bilag fra Kristian.

5. Ud fra hvilke principper skal vi understøtte lagottofællesskabet med klubbens midler?

6. Udstillinger. Mette søger en afløser på et tidspunkt i fremtiden. 

7. Nyt fra udvalg   - aktiviteter   - sundhed   - andre

8. Siden sidst

9. Eventuelt - herunder fastlæggelse af næste møde

 
 
Ad. 1. Hjemmeside/Facebook status: Henvendelse fra svensk kennel vedr. brug af lagotto som jagthund, som bliver debatteret på FB siden der navnemæssigt ligger tæt op ad klubbens FB side. Klubbens bestyrelse er kede af, at der findes en anden FB side med et navn, der ligger helt tæt op af klubbens officielle FB side. Det har ikke været muligt at ændre på den anden FB sides navn.

Med hensyn til brug af lagottoen som jagthund, så står der tydeligt i racestandarden, at man skal undgå af avle på hunde med stærkt jagtinstinkt, da dette forstyrrer hundens evne til at søge trøfler. Drøftelse af hvordan man bedst tilgår ønskeprofilen på hjemmesiden. Der tilrettes i overskriften.

Ad. 2. Bestyrelsens sammensætning og funktioner: Karsten er trådt ud af bestyrelsen og suppleant Pia, indtager hans plads. Et medlem er blevet spurgt om denne vil overtage webmaster funktionen, men der foreligger ikke svar endnu. Regnskabet er netop sendt til revisor til revision. Bestyrelsen har fået et forsigtigt tilsagn fra et medlem, om evt. at indtræde som kasserer, hvis denne vælges til bestyrelsen ved næstkommende generalforsamling.
 
Ad. 3. Generalforsamling 2019:  Fastsat til 25. maj 2019. Lokaliteten er endnu ikke fastlagt, kun at det bliver på Sjælland. 4 medlemmer vil være på valg. Kun Dorte Holsting er ikke på genvalg. Bestyrelsen stiller forslag om at der tilføjes til vedtægterne, at formålet også er at understøtte fællesskab og netværk mellem lagottoejere i klubben. Det endelige forslag formuleres endeligt ved næste bestyrelsesmøde, så det skal på som punkt ved næste møde. Aktiviteter blev drøftet samt mulighed for at have tilvalgsemner hvis der er mere tid. Hvis der skal deltage eksterne undervisere skal dette arbejde i gang nu. Helle tager den bold.
 
Ad. 4. Funktionsbeskrivelse for klubbens webmaster: Denne foreligger ikke endnu, programsættes til næste møde.
 
Ad. 5. Økonomisk støtte af lagottofællesskabet: Lagottoklubben understøtter udstilling ved at tilbyde klippekurser til en favorabel pris for medlemmer samt trøffelsøg ligeledes til en favorabel pris for medlemmer. Desuden kan andre arrangementer som betinger en udgift for klubben, tilbydes som gratis til medlemmer eller med nedsat pris. Arrangementer som ikke betinger en udgift for klubben tilbydes gratis til medlemmer, men tilbydes disse til ikke-medlemmer sker dette mod et mindre gebyr/dækning af de reelle udgifter. Dog er gåture gratis for alle. Ved arrangementer med adgangsbegrænsning har medlemmer fortrinsret.

Ad. 6. Udstilling. Mette ønsker afløser på sigt: Det ville være fint med en repræsentant fra både Jylland og fra Sjælland/Fyn, som i en overgangsperiode kunne blive lært op af Mette. Bestyrelsen vil spørge Mette om hun vil være behjælpelig i en overgangsperiode med at lære de nye op.
 
Ad. 7. Nyt fra udvalg. Aktivitetsudvalg: der har været gåtur på Sjælland og der er endnu en den 10.3 på Ishøj Strand. Der startes op med trøffelsøgning igen, der er desuden man-trailing arrangement. Sundhedsudvalget: der mangler lige de sidste tilretninger inden materialet kan publiceres på hjemmesiden. Der arbejdes på en tur til Gotland for at lave trøffelsøgning. Der påtænkes en dato i oktober 2019. Der afholdes klippekursus den 26. oktober i Jylland, så det kan ikke være denne weekend. Dato forsøges udmeldt ved næstkommende bestyrelsesmøde. I Jylland søger vi medlemmer, som kunne stå for en gåtur. Evt. interesserede er meget velkomne til at henvende sig til klubben.
 
Ad. 8. Siden sidst: folder til medlemmer er netop blevet tilsendt til formanden og skal nu gennemgås for tryk- og stavefejl. Herefter trykkes den og laves klar til udlevering. Nummer til mobilepay kræver et CVR nummer. Dette er nu oprettet og klubben er tilmeldt mobilepay. Det 6 cifrede nummer bliver 151112. Nummeret er IKKE aktivt endnu. Det meldes ud til medlemmerne når det tages i brug.
 
Ad. 9. Eventuelt. Næste møde: Mandag den 11. marts kl. 19.45 – 21 på Skype.